Sunday, June 26, 2011

بلوغ فکری یعنی آدم به حدی از اعتماد به نفس و استقلال برسد که جرات داشته باشد مقابل هر کسی که مزخرفی گفت، صرف نظر از مقام و منزلت و سواد و شهرتش بدون تعلل بایستد، سینه اش را سپر کند و بگوید "هی فلانی، حرفت به این و این و این دلیل مزخرفه" و بعد هم وقتی آن آدم مهم از میزان جسارتت دهانش باز مانده است مستقیم در چشمانش زل بزنی و چایی ات را هورت بکشی و منتظر پاسخ بمانی. هورت کشیدن چایی (یا یک نوشیدنی جایگزین دیگر) نقشی کلیدی در هالیوودی کردن اتفاق بازی می کند.