Saturday, March 11, 2006

من و تو جایگشتی تصادفی بیش نیستیم
در این دریای بی انتهای خودخواهی
آنقدر مستعد سوخته زیاده که آدم بعضی وقت ها احساس حیف نونی می کنه

Monday, March 06, 2006

ارزشهای انسانی نظیر انسان دوستی و فداکاری و غیره رو باید هر روز با سرنگ به خون بشر تزریق کرد تا مبادا با لحظه ای غفلت به ذات کثافتش برگرده