Monday, March 06, 2006

ارزشهای انسانی نظیر انسان دوستی و فداکاری و غیره رو باید هر روز با سرنگ به خون بشر تزریق کرد تا مبادا با لحظه ای غفلت به ذات کثافتش برگرده