Monday, June 27, 2011

به امید آن روزی که عکس پروفایل هیچ کسی نصفه نباشد، دست هیچ کسی روی دهانش نباشد، هیچ کسی پشت به دوربین نباشد، هیچ کسی صورتش را کف دو دستش نگرفته باشد، عکس کسی یک چهارمِ رخ نباشد. به امید روزی که به جای ما عکس های جلادانمان نصفه نیمه و تکه پاره باشد.