Saturday, February 05, 2011

persian gulf

تلاش عرب ها برای پیدا کردن هویتی تازه، دست و پا زدن فارس ها برای بازیافتن هویت از دست رفته. جنگ و دعوای نژادی دو ملت بی هویت، بر سر موضوعی بی اهمیت. واقعا چه فرقی می کند اسمش چی باشد؟