Tuesday, December 21, 2010

داد نزن بابا!

اگر نمازخوان باشم خودم ساعت می گذارم. لازم نیست از شش جهت جغرافیایی یک بد صدا سه بار در روز با تمام قدرت از خایه اش نیم ساعت درِ گوشم اَر بزند.

رونوشت به: مساجد معطر، تلویزیون گل و بلبل، رادیوی روزتون پاییزی، حسینیه های مازوخیست و بقیه اماکن متحرک و نامتحرک مثل تاکسی ها و مغازه هایی که صاحبانشان فکر می کنند فلسفه ی زندگیشان را باید در گوش همه فریاد بزنند.