Tuesday, December 21, 2010

مردم سالاری دینی

"رستگار مباد مردمی كه خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خريدند." - امام حسین

این را در بیلبورد بزرگی در بزرگراه چمران (اگر اشتباه نکنم) دیدم.  پیام همینجوری اش اینست که خالق اصولا با خشنودی مخلوق دچار غضب می شود. واقعا هم همینطور هست. اصولا مخلوق وقتی دارد حال می کند و از زندگی اش خشنود است دارد یک غلطی، گناهی می کند؛ گهی، چیزی می خورد. مخلوق اصولا آمده است که زجر خوردن سیبش را بکشد. یا شاید هم اصولا خالق موجود حسودی است و چشم دیدن آرامش و خشنودی مخلوق را ندارد.  چه معنی دارد که کسی دیگر به جز او خشنود باشد؟ پیام سیاسی اش هم که علت اصلی نصب چنین بیلبورد هایی است یعنی اگر ما دهانتان را سرویس می کنیم برای اینست که نمی خواهیم خالقمان عصبانی شود. در واقع یعنی گور بابای شما مردم که ناراحت می شوید. بروید غازتان را بچرانید ما کوتاه نمی آییم.