Tuesday, December 14, 2010

ماموریت غیر ممکن

برکنار کردن متکی وقتی هنوز ماموریتش تمام نشده بود من را یاد پدر مادرهایی می اندازد که بچه شان را در مهمانی به زور می فرستند وسط برای مهمان ها برقصد و بعد از کمی بد رقصیدن و گند زدن به جای اینکه آبروداری کنند تا موزیک تمام شود مثل پاچه ورمالیده ها وسط موزیک جلوی همه می رینند به هیکل بچه و می گویند "بیا بشین بیا بشین چه غلطی داری می کنی؟". سکوت سخت و رقت انگیزی که بعد از این رفتار سبک در جمع حکم فرما می شود یک پیام را بین مهمانان مخابره می کند: این الاغا کین دیگه؟!