Saturday, November 20, 2010

دیوید نیجرفیلد

سپس در پایان این مراسم دیوید نیجرفیلد یک کانتینر اسلحه و مواد منفجره از کلاه اش بیرون آورد که با تشویق یکپارچه حضار روبرو شد. او سپس دست در جیب کتش کرد و یک کانتینر هم هروئین بیرون آورد و در هوا پخش کرد که باز هم با تشویق حضار روبرو شد.  سپس دستبند سبز نیجریه ایش را از دستش در آورد در میان جمعیت انداخت و خداحافظی کرد. حضار که مبهوت چیره دستی نیجرفیلد شده بودند با کوبیدن پا و فریاد زدن "دوباره! دوباره!" او را به روی صحنه فراخواندند که این شعبده باز تردست دوباره به روی صحنه آمد و گفت "حالا که این همه اصرار دارین بیاین اینم ۶۳ درصد کاغذ خط خطی." که این هم با تشویق شدید حضار روبرو شد. حضار سپس با همخوانی "یار دبستانی من" سالن را ترک گفتند.