Saturday, November 20, 2010

خورشت روغن بادمجون

اگه بادمجون همینجور که روغن می کشه به خودش چیزای دیگه رو هم می تونست بکشه می شد به عنوان جارو دستی ازش استفاده کرد.