Sunday, November 21, 2010

NG404 گزارش می دهد

- خوب NG404 بگو ببینم زمین خوش گذشت؟
+ بله قربان. جالب بود.
- جالب بود هان؟ خوبه خوبه. می تونی خلاصه ی گزارشت رو بخونی.
+ چشم قربان. به نام Gliese 581 مهربان. گزارش از کره ی زمین. آدمها در نگاه اول موجودات احمقی به نظر می رسند اما پشت چهره ی معمولی شان دنیایی کشف نشده است. با یک نگاه نمی شود رای معتبری صادر کرد.موجودات عجیبی اند. جمع اضدادند. خیلی خودخواه و در عین حال بسیار دل رحمند. اینکه در کدام مد هستند بسته به شرایط محیطی، شرایط فیزیکی و روانی شان تغییر می کند. خاکستری متمایل به سفید اند. گاهی اوقات ذهنشان آنقدر مشغول است که حواسشان به دور و برشان نیست. گاهی ممکن است "تنه" بزنند. معمولا نیازی به داد زدن سرشان یا حکم دادن به بی شعوری شان نیست. حواسشان زیاد پرت می شود. بعد از مدتی با هم بودن از همدیگر خسته می شوند و نیاز به زنگ تفریح دارند. بزرگترین نیروی هل دهنده شان لذت است. لذت های اساسی شان جنس مخالف، قدرت، باقی گذاشتن نسل و شکم است. از لذت های فرعی می توان به مورد تمجید واقع شدن، زیبایی، جستجو کردن و راحتی اشاره کرد. قوانین فیزیکی برایشان کافی نیست و به موجودات نامرئی اعتقاد دارند. برای گسترش قلمرو از هر فرصت و ابزاری استفاده می کنند اما موجودات محتاط و ترسویی اند. حواسشان به آینده شان نیست و مثل موریانه های فرازمینی مشغول خوردن منابع طبیعی شان و تخریب محیط زیستشان هستند. به صورت طبیعی دزدی و دروغ و کلک هم ازشان بر می آید.

- این صفات آخری که گفتی چی بودن NG404؟
+ قربان این صفات را ما نداریم. در شرح گزارش توضیح داده ام که اگر بخواهید می خوانم.
- نه نه الان فقط خلاصه ها را می خوانم.  همممم. خوبه. گزارش جالبی بود. این آدمها خیلی با ما متفاوتند NG404.
+ بله قربان. عجیبند.
- خوب کی پیشنهاد حمله می دهی؟
+ قربان پیشنهاد می کنم از همین الان راه بیافتیم.
- چه خوب. چه قدر تجهیزات جنگی لازم داریم؟
+ نیاز نداریم قربان. تا آنجا برسیم خودشان خودشان را نابود کرده اند.
- مطمئنی NG404؟
+  ۱۰۰ درصد اطمینان دارم قربان.
- مرخصی NG404. بگو NG405 بیاد تو گزارش بده.
+  قربان اممم یک موردی هست که نگفتم.
- بگو ببینم.
+  من راستش رو بخواین یک کم آنجا که بودم اممم
- چیه NG404 عاشق شدی؟
+ بله قربان.
- اشکال نداره. دستور می دم براش NG صادر کنند.
+ خیلی ممنون قربان.
- مرخصی.

[NG404 در را می بندد و مثل ملخ فرازمینی بغل زن زمینی اش می پرد و می گوید قبولت کرد. قبولت کرد.]

+ این یکی هم از دست رفت. NG هایمان در برابر زن های زمینی مقاوم نیستند. باید فکری کرد. NG405 می تونی بیای داخل.

[ادامه دارد]