Sunday, November 14, 2010

لابد مثل اون شبیه سازی فضاحت بار دخترهای سبز تو اون مانور کذایی ناجا تو این مانور "ضد کروز" هم می خوان یه مشت موشک آتیش بازی به جای کروز به کار ببرند. شما که کروز ندارید اصلا که آخه می خواید ضدش رو مانور بدین! انایی می خورن که...