Monday, June 28, 2010

بزنم شل و پلش کنم

یکی نیست به اینایی که تیریپ آهنگ فقط خارجی بر می‌دارن و همه آهنگ های ایرونی رو مسخره می کنن بگه آخه اُزگل یه دفه شعر این آهنگای خارجی که خودت گوش می دی رو به فارسی ترجمه کن ببینم از جوادی یساری بهتر در میاد یا نه.