Monday, June 28, 2010

یعنی آدم اینقدر ایزوله؟

که خونه ی طویله اش رو که داره بعد از ۳ ماه که یکی رو دعوت کرده تمیز می کنه موقع جارو کشیدن سر جارو تصادفی می خوره به دکمه ی انسرینگ ماشین اش:
"یو هو تونتی فایو نیو مسجز. مسج وان تیوزدی فورتینت آو اپریل... الو ...جان زنده ای؟ زنگ زدم حالت رو بپرسم..."
و باز هم بی تفاوت به جارو زدنش ادامه می ده.