Saturday, June 05, 2010

من اگه جای فلیمینگ بودم

به جای اینکه بگم یه روز صبح بلند شدم اتفاقی دیدم یکی از شیشه های آزمایشم کپک زده می گفتم : "بله دوستان! من راجع به رابطه ی کپک و پنی سیلین از بچگی فکر می کردم... یک روز گفتم بگذار این شیشه را بیرون بگذارم کپک بزند ببینم چه می شود. و حدس من دقیقا درست بود!". البته خوب هیچ احمقی همچین داستانی رو باور نمی کرد. اما خوب داستانهای بهتری از خودم در می آوردم. عجب آدم بی جنبه ای هستم.