Saturday, June 05, 2010

خط چپندرقیچی امام

اگر خط امام اعدام بدون محاکمه، قلع و قمع احزاب و روزنامه ها، شستشوی مغزی جوانان، تحدید زنان و قربانی کردن اقتصاد یک مملکت برای یک مشت عقاید پس مانده ی بی اساسه، بله موسوی و کروبی دیگر در خط امام نیستند. نکته هم اتفاقا همین هست.