Friday, June 04, 2010

ما سنت شکنیم؟

"کجا بودی؟
با کی حرف می زدی؟
این چیه پوشیدی؟
این چیه می خونی؟
این چیه می بینی؟
این چه حرفیه زدی؟"

و این گونه پدران و مادران ما (که از جانمان هم عزیزترند) از همان کودکی ما را با مفاهیم اساسیِ تفتیش عقاید و سلب آزادی‌های ابتدایی آشنا کردند تا خدای ناکرده فردایش که بزرگتر شدیم با دیدن اشلِ بزرگترش در جامعه ناگهان سکته ی مغزی نکنیم. دیگران کاشتند ما درو کردیم؛ درو می کنیم و درو خواهیم کرد. اما کسی انگار در گوشم نجوا می کند که ما فقط درو کنندگانیم. ما بذرپاش نخواهیم بود.