Sunday, May 30, 2010

اینشتن نباید بود

خوب بگو تو از هر ده تا دختر دو تا شون خیلی خوشگلن. حالا باز بگو از هر ده تا دختر دو تاشون خیلی باهوشند. خوب ضرب کن اینا رو تو هم می شه از هر صد تا دختر ۴ تاشون هم خوشگلن خیلی هم خیلی باهوشن. این سخت بود فهمش؟ حالا هی بیا تئوری بده که دخترهای خوشگل همشون خنگند. یا دخترهای باهوش همشون بی ریختند. ضربه آقا ضرب! ضرب احتمالات. این دو پدیده مستقل از هم هستند. به همدیگر هم هیچ ربطی ندارند.

ایضا:
دخترهای وبلاگ نویسِ خوشگلِ باحال بنویس.

پ.ن.
دو از ده مثال بود. برای شما اصلا ده از ده.