Tuesday, May 18, 2010

كفتارها

بازداشت مشاوران ارشد، رييس ستادهاي ارشد، محافظ هاي ارشد ...
شيوه ي كفتارها براي از پا دراوردن طعمه اي كه بزرگتر از دهانشان است گاز گرفتن پاهايش است.
كفتارها وقتشان را تلف مي كنند،
اين طعمه ميليون ها پا دارد.