Friday, January 08, 2010

قابل تامل

گفت:

"شما جوانید انقلابی هستید همه چیز را سیاه و سفید می بینید. شاید شما فکر کنید آقای خامنه ای آدمی به غایت سنگدل است. ضحاکی که همه چیز را قربانی دو مار گرسنه ی شانه هایش می کند. اما من اینگونه فکر نمی کنم. شخصیت ضحاک را آقای خمینی و رضا شاه داشتند. دو دیکتاتوری که از هر ابزاری برای پیاده کردن ایدیولوژی خود استفاده کردند. ضحاک کاریزما دارد و همان اندازه قدرت. من فکر می کنم جانشین آقای خمینی اتفاقا همان شخصیت جانشین رضاشاه (که الان خدابیامرزی هم دارد) را دارد. همان شخصیت ضعیف، در عوالم غیر واقعی درست شده توسط اطرافیانش و به همان اندازه ی شاه دل رحم. به همان اندازه شاه خدابیامرز هم توهم دارد که دنیا و راس آن انگلیس شب و روز توطئه می کنند که ولایتش را به خاک سیاه بنشانند. اشتباهی که انقلاب ایران کرد این بود که وقتی شاه پیام انقلابش را شنید، انقلاب کرد. اگر ما همان زمان با شاه به گونه ای بر سر آشتی می آمدند وضعیت فرزندانمان بهتر از این بود. باید واقع بین بود. آقای خامنه ای یک شخصیت ضعیف است که به عقیده ی من می توان به تدریج با آن کنار آمد و روز به روز محدودتر اش کرد (و شاید به مرور زمان حذف). کسی که اهل دود است و دستی به ساز داشته و اهل شعر است، ضحاک نیست. دیکتاتور دل رحمی است که به گمانم تلنگر هم خورده است و دژاووی "پیام انقلاب شما را شنیدم" را هم این عاشورا دیده است. راهی که موسوی می رود امن ترین راه است. بترسید از آن روزی که فرزندان شما هم شب و روز لعنتتان کنند که چرا انقلاب دیگری کردید و دیکتاتور بدتری سرکار آمد.‌‌‌‌"