Sunday, January 10, 2010

سوال تستی

صدیقی امام جمعه ی تهران در خطبه های نماز جمعه تهران گفت:
"ناظران به من گفتند جلوی فردی كه خیلی داد می‌ زد و شعارهایی علیه یك كاندیدا می‌داد ایستادیم به او گفتیم تو از كجا آمده‌ای؟ او گفت من افغانی هستم و دویست هزار تومان برای این كار به من داده‌اند. این فرد كسی را به ما نشان داد و گفت او ناظر ماست و اگر من بیشتر فریاد بزنم پنجاه هزار تومان بیشتر به من خواهد داد."

این اظهارات دروغ و نژادپرستانه شما را به یاد کدام یک از ضرب المثل های زیر می اندازد؟

۱- کافر همه را به کیش خود پندارد
۲- قافیه چو تنگ آید امام جمعه به جفنگ آید
۳- آب دریا از دهان سگ نجس نمی شود
۴- همه ی موارد فوق