Thursday, April 21, 2011

آرمان شهر آنجاییست که هر کس هر چقدر که دلش می خواهد بتواند پول (مشروع) داشته باشد، و برای  همه هم شرایط یکسانی برای پول دار شدن وجودش داشته باشد؛ یک ملغمه ای از سوسیالیسم و کاپیتالیسم. نیتجه اش می شود کمپانی های بزرگ و سرمایه داران بزرگی که برای بیمه ی درمانی مجانی، مدرسه ی مجانی و دانشگاه مجانی برای آنهایی که پدر و مادر پول داری ندارند مجبور مى شوند تا خرخره شان مالیات بدهند. جامعه ای که پول دارها در آن مجبورند به ازای رفاهی که بدست آورده اند مانند اسب های باری قوی قشر متوسط و فقیر را از چاه بدبختی بیرون بکشند.