Saturday, March 12, 2011

به آرامی

با شمشیرهایتان وحشت و ترس در قلب کافران بیاندازید به آرامی. و چون بر کفار و منافقین و یهود غلبه کردید، مردانشان را هر جا که یافتید بکشید به آرامی. همانا در آتش جهنم می سوزند تا ابد به آرامی. و زنانشان را اسیر کنید و به مانند غنایم به میان خود تقسیم کنید. و به کنیزی در آورید از آنها هر کدام که خواستید و بر آنها فرود آیید به آرامی. همانا زن های شما کشتزارهای شمایند پس هر کجا و هر زمان که خواستید فرود آیید به آرامی. و اگر سرپیچی کردند بزنیدشان به آرامی. و هم رواست بر شما فرود آمدن بر دختران نابالغ به آرامی. و مردان و زنانی از میان شما که دزدی می کنند ببرید دستشان به آرامی. و از میان شما هر کدام که از دینش بازگشت پیدایش کنید و سر از بدنش جدا کنید به آرامی. و اگر زن و مردی از شما زنا کردند صد تازیانشان بزنید با شهادت دیگر مومنان به آرامی. و یا در خانه حبسشان کنید تا بمیرند به آرامی تا اینکه شاید خدا چاره ای بیاندیشد به آرامی. و یا اگر محصنه بود بر سرشان سنگ بزنید تا بمیرند به آرامی. همانا دین کاملی به شما فرو آوردیم به آرامی.