Friday, March 25, 2011

اخراجی ها

خندیدن به هجوی چنین نازل یعنی فقر فرهنگی، بی اهمیتی به تحریم چنین فیلم توهین آمیزی یعنی فقر سیاسی. دو قطبی شدن یعنی عده ای برای آزادیشان از خون خودشان هم می توانند بگذرند و عده ای دیگر از خنده ی ارزانشان هم نمی توانند بگذرند؛ کره خر می آیند و الاغ می روند.