Saturday, February 19, 2011

"میکروب" های آزادی خواه از بین نمی روند و در اثر حماقت دیکتاتورها افزون تر و با جهش ژنتیکی از نوعی به نوعی دیگر تبدیل می شوند.

رونوشت به همراه یه تاپاله میکروب واقعی به درب دفتر مقام معزم (رفتنی)