Thursday, February 10, 2011

بنابراین زن موجودیست زودباور، فریبکار، متمرد، کم اراده، ضعیف النفس، اغواکننده، خودخواه و خودپرست، همدم و همداستان شیطان و نباید کوچکترین اعتمادی بهش کرد. زن باعث و بانی تمامی بدبختی های بشریت (مرد) است. اگر تعجب کردید چرا هذیان می گویم، در داستان رانده شدن آدم از بهشت به خاطر ندانمکاری های حوا دوباره تامل کنید تا برایتان یادآوری شود که اساسا نگرش دین (و جامعه) به زن در این چند هزار سال اخیر چه بوده است. کفاره ی تاریخی این ستمی که بر زن رفته چیست؟