Monday, January 10, 2011

تمام تئوری های تلقین به خود، اندیشیدنِ مثبت لحظه ای، به یاد آوردن یک خاطره ی خنده دار، تعریف از خورشت و زدن خود به آن راه را امتحان می کردم وقتی سر میز شام گفتی "مامان جان سالی یه بار بیشتر بیا دیدن ما. ما آفتاب لب بومیم دیگه." که دیدم دارم بد جوری می رینم و باید به بهانه ی نداشتن ترشی بروم آشپزخانه و آرام آرام یک اَر کوچکی بزنم.