Tuesday, January 11, 2011

احمق آن‌هایی اند که هزار و چهارصد سال است که نبوغ اش را انکار می‌کنند؛ شعبده بازی که نقطه ضعف بزرگی همچون بی‌سوادی‌اش را جای معجزه به مردم فروخت و به چنان نقطه‌ی قوتی تبدیلش کرد که هرروز پیروانش به آن تفاخر کنند.