Thursday, December 16, 2010

بورژوا

پایش را کنار شومینه اش دراز می کند، پیپش را کنار لبش می گذارد، روزنامه اش را باز می کند، قاه قاه می خندد و می گوید خاک بر سرتان لیاقتتان از همین هم کمتر است. بورژوا را چه به سیاسی کاری و هزینه دادن؟ بورژوا خوب می فهمد اما فقط می خندد و سبیلش را می تابد. بورژوا را چه به آستین بالا زدن؟ چه نیازی دارد اصلا؟