Saturday, December 11, 2010

از آشنایی پولی طلب دارید و طلبتان را پس نمی آورد؟ بی خود ارزش خودتان را کم نکنید و مدام یاد آوری نکنید چون فایده ای ندارد و فقط اعصاب خودتان خرد می شود. صبر پیشه کنید عزیزان من! صبر پیشه کنید چون چنین آدمی دوباره مجبور می شود در خانه تان را بزند. آنوقت است که می توانید در را چنان محکم روی صورتش ببندید که دماغش پهن صورتش شود. پول نمی شود اما از پس گرفتن پولتان بسی لذت بخش تر است.