Saturday, November 13, 2010

خراب شه اون بلند گو

یک سایت در پیت:
فلانی در نقش ندا آقا سلطان در فیلمی با موضوع جنگ نرم بازی می کند...

عکس العمل اول عده ای از ایرانی های وب:
فاحشه! جنده! کثافت! چقدر پول گرفتی؟ فیلم پورنو بازی کن به جای این! خائن! خودفروش! ...

فحش ها تا یکی دو روز بعد ادامه دارد تا اینکه خبر کلا تکذیب می شود.

عکس العمل دوم عده ای از ایرانی های وب:
ئه؟ خوب اصلا مهم نیست. مهم این بود که ما متحد عمل کردیم تا حساب کار دستشون بیاد.

جامعه شناسی این عده از ایرانی های وب:

  • تعداد: ۱۰۰ نفر
  • قدرت صدا: ۱۰۰۰ مگاوات
  • آمال و آرزو: احترام به مردم و رسیدن به دموکراسی
  • صفات غالب: ساده بینی، ساده لوحی، گوسفند وار دنبال کردن، بی تربیتی، پررویی تا مرز نامرئی شدن سنگ پای قزوین، خودخواهی، بی آبرویی، بی چاک دهنی