Friday, October 08, 2010

سیاستمدار خوب سیاستمدار مرده است

 فرقی نمی کند آمریکا باشد سوییس باشد یا ایران،‌ آن کسی که آن همه رقیب را توانسته کنار بزند و برسد آن بالا حاضر است همه مان را از دم تیغ بگذراند. گول حرف های خوشگلشان را نخور. همه شان یک گهند.