Saturday, October 09, 2010

غفلت می کنید و می چینند بالتان را. همانطور که اعتماد به نفس کبوتر را می چینند،  بعضی از این مردان.