Sunday, October 17, 2010

یکی نیست بگه اگه قراره دست یک شکلات دزد رو از مچ قطع کنی دست توی رای دزدِ خون مردم تو شیشه کن رو کی باید قطع کنه؟ از کجا باید قطع کنه اصلا؟ از روده باید قطع بشی تو!