Saturday, October 02, 2010

سو استفاده

عزیزم ممنونم از اینکه هر از گاهی سر می زنی بهم. نه به خاطر دیدن تنها دوستِ زنِ شادی آورِ زندگی ام؛ به خاطر جمع و جور کردن طویله ای که درش غلت می زنم.