Saturday, October 16, 2010

علاقه‌مندان بی‌استعداد

بهشت آنجاییست که منتقدان را مجبور می کنند بهتر از آن اثری که بدترین نقد را برایش گفته اند بیافرینند و خودشان توسط سازنده اش نقد شوند.