Monday, October 25, 2010

تستستروجن

یک روز دلم می خواهد دونه دونه آدمهای دنیا رو بگیرم کتک بزنم و داد بزنم چرا دست از سرم برنمی دارید چرا به درک واصل نمی شوید راحت شوم از دست همه تان. فردایش دلم می خواهد دونه دونه شان را بگیرم بغل کنم و با بغض بگویم بیایید با هم مهربان باشیم دور هم باشیم چرا آخر این همه دوری از همدیگر چرا این همه کم تحملی. هورمونهایم هم باینری شده اند.