Monday, October 11, 2010

ما آمده ایم که اعدام شما را تامین کنیم.

- ۸ نفر در کرمان اعدام شدند.
+ ئه؟! چرا؟!
- هیچی. قاچاقچی بودن.
+ ئه؟! خوب دادگاه چی بود کجا بود؟
- نه دادگاه تشکیل شد حکم هم دادن و همه چی درست بود.
+ اگه مطمئنی که خوب ...
- ۳ نفر در زاهدان کشته شدند.
+ ئه! این واسه چی؟
- شرور بودن. تو درگیری کشته شدن.
+ درگیری کشته شدن؟
- آره. تیر خورد تو سرشون.
+ اگه مطمئنی که خوب ...
- ۳ نفر در لرستان اعدام شدند.
+ قاچاقچی دیگه؟
- آره بابا. هروئین.
+ ۴ نفر در زنجان اعدام شدند.
- [سکوت]