Wednesday, September 22, 2010

عقد بچه های خاله و دایی و عمو تو آسمانها بسته نشده؛ تو بهزیستی بسته شده. بگذارید خاطرات دکتر بازی های بچگی برایتان شیرین بماند.