Saturday, August 14, 2010

یکی از نتایج ناخواسته ی بی خدایی بی اعتبار شدن حجم بزرگی از شعر و ادبیات کهن پارسی در ذهن آدمست که واقعا خیلی حیف است و کاریش هم متاسفانه نمی شود کرد. انگاری که با یک موجود رویایی و به غایت زیبا معاشقه می کرده ای و ناگهان از خواب بلند شده ای و دیده ای لحافِ لای پایت بوده است. به یکباره جذابیت اش را از دست می دهد.