Sunday, July 04, 2010

یعنی اگه اون احمقی که هزار و چهارصد سال پیش مست سر نماز رفت و شراب رو برای ۱ میلیارد آدم حروم کرد اگه قبل از نمازش یه گوری می رفت عق می زد الان احتمالا شبکه ی قرآن داشت از فواید شراب در نزدیک شدن به خدا حدیث می آورد.