Tuesday, July 06, 2010

من به نشانه ی احترام کلاهم را بر می دارم برای آدمهایی که اگر هزارتا مجله و روزنامه و سایت در ردِ یک فیلم یا یک کتاب یا یک موسیقی برایشان بیاوری باز هم استقلال رای دارند و در چشمت زل می زنند و می گویند "ولی من خوشم اومد."