Tuesday, July 06, 2010

افسردگان جهان متحد شوید

می خوام یک سایت "اجتماعی" درست کنم فقط برای افسردگان جهان که عکست رو آپلود می کنی، قد و وزنتو می دی، محله ات رو هم می گی. همین. هیچ اطلاعات دیگه ای هم نمی خواد. زیر عکس هر نفر هم فقط یک دکمه می ذارم که نوشته:
"امشب می خوامت. هستی؟"
روز بعد فیدبک میاد برای هر دوشون:
"هنوز افسرده ای؟ بله: یکی دیگه. خیر: خدانگهدار. حساب شما بسته شد."