Thursday, June 10, 2010

مرگ آرزو ندارد

مرگ کسی را آرزو نکن؛ هرچقدر هم که بی رحم باشد. شاید بچه ای داشته باشد که دلتنگش شود؛ یا زنی که هر شب چشم به در، خوابش نبرد. مرگ آرزو ندارد...