Sunday, May 16, 2010

آبروریزی

= ترجمه نمی شه.
- اِه؟ ترجمه کنین دیگه. اللهم عجل لولیک ...
= ترجمه نمی شه.
- اِه؟ آهان آهان. نه اینایی که گفتم کس شر بود. درسته درسته. ترجمه می شه.