Friday, May 28, 2010

عرب و اسلام ستيزی

لطفا يكی بياد توجيه كنه برای من كه گندی كه پدران و مادران ما بالا آوردند سی سال و اندی پيش چه ربطی به اسلام دارد؟ آقا جان بی سواد بودند ديگر از اين واضح تر؟ مذهبی كه ١٤٠٠ سال قبلش به وجود آمده است چه گناهی مرتكب شده؟ من از اسلام دفاع نمی كنم اما مذهب موجود زنده و با اختيار نيست كه بتوانيم تقصيرهايمان را گردنش بیاندازيم. مگر خودمان عقل نداشتيم؟ عرب هایی كه اصلا در يك كشور ديگر زندگی مي كنند چه گناهی مرتكب شده اند؟ حماقت ما چه ربطی به آنها دارد كه آنها را مسوول مشكلات خود بوجود آورده مان مي دانيم؟ تا آنجا كه نژاد پرست شده ايم و ارث پدرمان را از همه ی عرب ها طلب داريم. اگر عرب های امروز مسوول تصرف ايران در ١٤٠٠ پيش بوده باشند، لابد ايرانی های امروز هم مسوول به آتش كشيده شدن يونان اند. انصافمان كجاست؟ منطقمان كجا رفته است؟ عصبانی هستيم اما نبايد شعورمان را از دست بدهيم كه!