Monday, May 31, 2010

خدا بیامرز می گفت

"پسر جان قبل از اینکه آدمها را با یک قانون کلی جمع بزنی، از درستی اش آنقدر اطمینان پیدا کن که حاضر باشی برای هر یه مثال نقض اش یه تخمت را فدا کنی."

این رو در جواب "ایرونی باید زور بالا سرش باشه" بهم گفت.