Friday, May 21, 2010

مردم ... اند

شنونده‌ی عزیز! توجه فرمایید!
"..." ای که شنیدید صفتی بود نظیر دزد، هیز، دودره، فرصت طلب، سواستفاده کننده الخ و به این معناست که احتمالا در خود گوینده به وفور وجود دارد.