Monday, April 12, 2010

تسلیم

وی در واکنش به اظهارات مقام های آمریکایی مبنی بر استفاده از تمام گزینه ها علیه ایران گفت :"ما هم اعلام می کنیم که برای دفاع از خود از همه گزینه ها بالاخص گزینه ی آخر استفاده می کنیم." صاحب نظران بر این عقیده اند که منظور از گزینه ی آخر همان "هیچکدام" است.