Sunday, April 25, 2010

از نصایح پدر

به عقل کسی که تصمیم می گیرد برای یک عمر نیم کیلو پارچه یا یک متر کلاه یا امثال اینها بر سرش بگذارد اعتماد نکن.